Dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza akceptację następujących zasad jej użytkowania. W przypadku braku zgody na związanie poniższymi zasadami, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony.

Prawa do zawartości niniejszej strony internetowej przysługują spółce Johnson & Johnson Po-land Sp. z o.o. („J&J”) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000032278, kapitał zakładowy w wysokości 39.751.500 zł, NIP 113-00-20-467 bądź spółkom z koncernu Johnson & Johnson („Grupa J&J”). Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość strony można pobrać tylko do użytku własnego i w celach niekomercyjnych. Niedozwolona jest modyfikacja tej zawartości i jej powielanie. Spółki z Grupy J&J nie przyznają użytkownikom jakiejkolwiek licencji lub prawa wynikającego z jakichkolwiek praw autorskich należących do spółek z Grupy J&J innych niż wskazane powyżej. Żadne z niniejszych postanowień nie będzie interpretowane jako przyznanie, na zasadzie domniemania, przyzwolenia lub na innej zasadzie, jakiejkolwiek licencji ani prawa do korzystania z jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej należącego do spółek z Grupy J&J lub dowolnej innej osoby.

J&J dołoży wszelkich starań, aby strona ta zawierała informacje aktualne i dokładne. J&J nie ponosi odpowiedzialności (w najdalej dozwolonym przez prawo zakresie) za decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie informacji zawartych na stronie, za skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych ze strony, bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez użytkowników lub osoby trzecie straty, szkody, doznaną krzywdę, ani inne negatywne skutki wynikające z dostępu użytkownika do tej strony internetowej lub jego braku, ani wynikające z wykorzystania informacji znajdujących się na tej stronie. Strona ta jest przeznaczona dla mieszkańców Polski.

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odnośniki do innych stron, ale spółki z Grupy J&J nie są odpowiedzialne za treść stron, do których te linki/odnośniki prowadzą, i nie ponoszą odpowiedzialności za zawarte tam treści ani ich wykorzystanie przez użytkownika. Wszelkie łącza do innych stron podane są wyłącznie dla wygody użytkowników niniejszej strony internetowej.

Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe, szata graficzna oraz inne prawa własności intelektualnej, takie jak patenty lub wzory przemysłowe, wykorzystane lub przedstawione na Stronie, stanowią własność spółek z Grupy J&J lub osób trzecich, są zastrzeżone oraz chronione prawem w Polsce i na świecie. Zabrania się wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniego upoważnienia na piśmie przez dysponentów praw.

Wszelkie dane osobowe przekazywane za pomocą niniejszej strony internetowej przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce prywatności.

Żadne informacje przekazywane przez użytkownika strony, w tym pytania, uwagi, sugestie lub podobne informacje dotyczące strony, produktów lub działalności J&J, nie będą traktowane jako informacje poufne, a J&J nie będzie posiadać jakichkolwiek zobowiązań w odniesieniu do tego rodzaju informacji („Materiały”). W przypadku zamieszczenia przez użytkownika Materiałów na stronie, użytkownik gwarantuje i oświadcza, że korzystanie z Materiałów przez J&J lub osoby trzecie nie będzie naruszać żadnych praw użytkownika ani praw osób trzecich. Zamieszczając na stronie Materiały lub w inny sposób przekazując je J&J, użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść i informacje w nich zawarte, włączając w to ich prawdziwość i dokładność. Z chwilą zamieszczenia Materiałów na stronie, użytkownik udziela J&J oraz spółkom z Grupy J&J nieodpłatnej licencji do korzystania z Materiałów w nieograniczonym czasie i przestrzeni, w całości lub w części na następujących polach eksploatacji: utrwalanie lub zwielokrotniania do-wolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu w kraju lub za granicą, użyczanie lub najem oryginału lub egzemplarzy, rozpowszechnianie utworu, w tym jego publiczne wykonanie, wystawianie, wy-świetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie w każdy sposób i każdą techniką, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Równocześnie użytkownik udziela J&J i spółkom z Grupy J&J prawa do wykonywania i zezwalania osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych i autorskich praw osobistych do utworów zawartych w Materiale oraz do korzystania z takich utworów bez podawania nazwiska twórcy. Użytkownik udziela zgody J&J oraz spółkom z Grupy J&J na korzystanie przez nieograniczony czas ze wszelkich informacji, pomysłów, koncepcji, know-how i technik zawartych w Materiałach w dowolnym celu, w tym między innymi w celu opracowywania, wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wykorzystujących tego rodzaju informacje oraz w materiałach promocyjnych spółek z Grupy J&J. Z tego tytułu, jak również z tytułu udzielenia licencji określonej powyżej, użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia.