Co dzisiaj dla Pani jako specjalisty oznacza termin pełnej korekcji wad wzroku?

Dr Tatyana Poznyakova ·  Moskwa, Rosja

Rozmawiając o optymalnej korekcji wad wzroku należy podkreślić, że specjaliści stale uzupełniają metodologię pełnej korekcji wad refrakcji. Badając subiektywną refrakcję, konieczne jest osiągnięcie ostrości wzroku na poziomie co najmniej 1,0 aby zapewnić pacjentowi satysfakcjonujące widzenie. Optymalna korekcja sferyczna powinna opierać się na zasadzie „minimalny minus, maksymalny plus” oraz precyzyjnej i pełnej korekcji astygmatyzmu. Przestrzeganie tych zasad pozwala uzyskać prawidłowe ogniskowanie obrazu na siatkówce oraz dobrą akomodację. Odpowiednia interakcja pomiędzy akomodacją a konwergencją sprzyja równowadze mięśniowej i eliminuje objawy astenopii. Ma to ogromne znaczenie dla dzieci i nastolatków. Optymalna korekcja różnych wad refrakcji takich jak krótkowzroczność, nadwzroczność i astygmatyzm od wczesnego wieku pozwala osiągnąć dobrą ostrość wzroku, zapobiega rozwojowi astenopii, niedowidzenia i zeza, a także może spowalniać progresję krótkowzroczności. W każdym przypadku należy podjąć adekwatne kroki, pamiętając o stosowanej wcześniej korekcji, indywidualnych cechach akomodacji oraz równowadze mięśniowej. Jeśli konieczne jest stopniowe wprowadzanie zmian w korekcji, należy podjąć się tego zadania. Naszym celem jest normalizacja akomodacji i równowagi mięśniowej oraz przepisanie optymalnej korekcji pozwalającej na osiągnięcie wyraźnego, ostrego widzenia. Takie podejście pomaga pacjentom osiągnąć komfort wzrokowy oraz poprawia jakość ich życia.

Co oznacza pełna korekcja wady wzroku dla pacjenta?

Dr Elena Shcherbakova  ·  Rostów nad Donem, Rosja

W dzisiejszych czasach szybkie tempo życia wymaga perfekcyjnego wzroku. Ludzie w każdym wieku kierują samochodami, spędzają mnóstwo czasu przed komputerem i uprawiają sport. Oznacza to wysokie wymagania względem narządu wzroku i konieczność wyraźnego ogniskowania, które jest możliwe do osiągnięcia tylko przy pełnej i prawidłowej korekcji. Dzieci i nastolatki aktywnie poznają świat. Są bardzo kreatywne, odkrywcze i ruchliwe, co znaczy, że pełna korekcja ich wad wzroku w młodym wieku jest częścią ich harmonijnego rozwoju, nie tylko w zakresie narządu wzroku ale również ich osobowości.

Jako okulista dziecięcy obserwuję uderzającą zmianę w zachowaniu dzieci i nastolatków po zastosowaniu pełnej korekcji ich wad wzroku, w porównaniu z dziećmi nie korzystającymi z wymaganej korekcji. Młodzi ludzie są bardziej społeczni, aktywni, zainteresowani dodatkowymi zajęciami i z łatwością adaptują się do nowych, zmiennych warunków. Na przykład młodzi artyści lubiący malować są szczęśliwi, gdy mogą zobaczyć każdy szczegół i lepiej współpracować z innymi ludźmi. Młodzi muzycy wyraźniej widzą twarze swoich słuchaczy, co pozytywnie wpływa na ich występy.

Dla dorosłych pełna korekcja wady wzroku oznacza lepszą jakość życia, brak objawów astenopii i większe poczucie bezpieczeństwa na drodze zarówno podczas prowadzenia pojazdów jak i poruszania się jako piesi. Zawsze staram się przedstawić wszystkim moim pacjentom zalety pełnej korekcji ich wady refrakcji.

Czy pełna korekcja wady wzroku zależy od wieku pacjenta?

Dr Maria Rydz  ·  Olsztyn, Polska

Pełna korekcja wady wzroku nie zależy od wieku pacjenta! Wyniki licznych badań dowiodły, że pełna korekcja wady wzroku u dzieci gwarantuje prawidłowy rozwój ich widzenia. Istnieją liczne doniesienia naukowe pokazujące, że precyzyjna korekcja może spowolnić lub umożliwić lepsze kontrolowanie progresji krótkowzroczności. Dotyczy to również osób dorosłych. Jednak w tym przypadku, progresja niemiarowości może być mniej ewidentna przy niedostatecznej korekcji. Nieskorygowana lub niedokorygowana nadwzroczność może powodować bóle głowy, objawy astenopii, obniżenie sprawności układu wzrokowego oraz objawy przewlekłych stanów zapalnych spojówek, co może w konsekwencji prowadzić do utrwalonych zaburzeń funkcjonowania układu wzrokowego u młodszych pacjentów. Istnieją również badania wskazujące na zmiany w zachowaniu jako wynik gorszej, nieskorygowanej ostrości wzroku. Kilka z tych badań dowiodło, że pełna korekcja wady refrakcji poprawia jakość życia starszych pacjentów, zwiększa ich samodzielność i niezależność oraz ułatwia im uczestniczenie w życiu społecznym. A zatem, pełna korekcja wad wzroku stanowi zasadniczy składnik wysokiej jakości życia i widzenia dla pacjentów w każdym wieku.

Czy pełna korekcja wady wzroku zależy od refrakcji pacjenta?

Dr Arleta Waszczykowska  ·  Łódź, Polska

Widzenie jest procesem dynamicznym i złożonym. Dobór właściwej korekcji optycznej opiera się na pełnym wywiadzie lekarskim, subiektywnym badanu refrakcji, rodzaju przepisanej korekcji optycznej oraz progresji wady. Współczesna wiedza medyczna nie pozwala jednoznacznie określić, jakie są normy refrakcji układu optycznego dla pacjentów w różnym przedziale wiekowym. Dodatkowo zmienną w ciągu całego życia jest również potencjalna ostrość wzroku pacjenta.

Schematyczne korygowanie chorego do pożądanej przez specjalistę ostrości wzroku, nie zawsze wiąże się z zadowoleniem pacjenta. Są pacjenci bardzo wymagający wzrokowo, którym standardowa korekcja do 1,0 jest niewystarczającą oraz mniej wymagający, którzy nie tolerują pełnej korekcji wady. Dlatego do każdej korekcji wady wzroku wymagane jest indywidualne podejście z dbałością o to, by zapewnić pacjentowi poczucie komfortu patrzenia na każdą odległość.

Niekiedy ze wskazań medycznych nie zaleca się pełnej korekcji wady wzroku, jak na przykład u małych dzieci z nadwzrocznością, co ma za zadanie być bodźcem do ukończenia emetropinizacji (do ok. 4 r. ż.) lub w znacznej anisometropii, dającej w kosekwencji anizeikonię, stanowiącą przeszkodę w fuzji i widzeniu stereoskopowym. Czasami, w niektórych przypadkach leczenia zeza, w sposób zamierzony stosujemy hiperkorekcję. Korekcja optyczna pacjenta w największym stopniu zależy od indywidualnej akceptacji przepisanej korekcji.

Wszystko to sprawia, że nawet pomimo znajomości aktualnych wytycznych dla korekcji wad wzroku, opartych na wynikach wielu badań klinicznych, specjalista niejednokrotnie stoi w obliczu wielkiego wyzwania. Podsumowując, pełna korekcja wady wzroku w dużej mierze zależy od refrakcji pacjenta ale znaczącą rolę odgrywa również wiele innych czynników.

Czy pełna korekcja wady wzroku zależy od potrzeb pacjenta, jego stylu życia i aktywności?

Dr Pavel Pezek  ·  Kolin, Czechy

Po pierwsze chciałbym zapytać, co dokładnie oznacza termin: pełna korekcja wady wzroku… Jest rzeczą niesłychanie ważną, aby wiedzieć, że istnieje ogólna zdolność oka do osiągnięcia pełnego widzenia lub najlepszej możliwej ostrości wzroku. Jest to ważna informacja dla specjalistów w kontekście obowiązujących standardów, czym jest „prawidłowa” ostrość wzroku. Chociaż w refrakcji cel może być nieco inny, celem specjalisty nie zawsze powinna być najlepsza możliwa do osiągnięcia ostrość wzroku. Czasami pacjent może pozostać niedokorygowany, ponieważ ten rodzaj korekcji jest dla niego bardziej komfortowy.

Istnieją jednak sytuacje wymagające pełnej korekcji wady refrakcji! Przede wszystkim u dzieci z nadwzrocznością i zezem pełne skorygowanie wady jest koniecznością, szczególnie w wieku przedszkolnym. Kolejnym zagadnieniem, będącym tematem wielu dyskusji w ostatnim czasie jest wielkość korekcji u dzieci z krótkowzrocznością oraz wpływ pełnej korekcji na emmetropizację oka. Chociaż przeprowadzono już kilka dobrych badań na ten temat, konieczne są dalsze prace pozwalające wyciągnąć ostateczne wnioski.

Kolejną grupę pacjentów, często pomijaną w dyskusji, stanowią pacjenci z nadwzrocznością i jaskrą zamykającego się kąta, wymagających zastosowania pełnej korekcji, celem skorygowania „ukrytej” części wady oraz zrelaksowania akomodacji, aby obniżyć ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Pomówmy teraz o pewnych „specjalnych” grupach pacjentów. Mam tu na myśli pacjentów z bardzo określonymi, specyficznymi wymaganiami wzrokowymi związanymi z wykonywaną przez nich pracą, np. kierowcy zawodowi, piloci, żołnierze itp. Inne wymagania będą również zgłaszać sportowcy: hokeiści, koszykarze i tenisiści ponieważ w ich przypadku widzenie dynamiczne ma ogromne znaczenie, w przeciwieństwie do biegaczy, pływaków, wspinaczy i płetwonurków. Powyższe przykłady pokazują, że nie jest łatwo z pełną stanowczością powiedzieć, że pełna korekcja wady wzroku powinna stanowić naczelną zasadę. Nie zawsze takie rozwiązanie jest również akceptowane przez samego pacjenta. Przede wszystkim należy omówić to zagadnienie z naszymi pacjentami, aby dowiedzieć się więcej na temat ich pracy zawodowej, stylu życia, potrzeb i życzeń, aby później spełnić te oczekiwania. A zatem uważam, że pełna korekcja wady wzroku zależy od potrzeb pacjenta, jego stylu życia, aktywności i wielu innych medycznych i poza medycznych zmiennych.

Czy będąc specjalistami posiadamy w zasięgu ręki wszystkie technologiczne innowacje / instrumenty potrzebne do osiągnięcia pełnej korekcji wad wzroku?

Dr Hrvoje Raguz  ·  Zagrzeb, Chorwacja

W mojej opinii, odpowiedź na tak zadane pytanie zależy od definicji pełnej korekcji wady wzroku. Na przykład czy dyskusja dotyczy technicznych lub teoretycznych versus realnych możliwości oka oraz układu wzrokowego? Pamiętając, że wady refrakcji obejmują sferyczne i chromatyczne aberracje oraz aberracje wyższego rzędu, posiadamy narzędzia pozwalające je określić i zmierzyć. Ale zawsze pozostaje kwestia indywidualnej percepcji. Na przykład czy teoretyczna/skalkulowana korekcja rzeczywiście poprawia ostrość wzroku pacjenta czy też nie. Subiektywna percepcja otoczenia różni się pomiędzy pacjentami, dlatego nie można bezpośrednio przełożyć wyników uzyskanych z urządzeń mechanicznych na receptę wręczaną pacjentowi. Nadal jest tu miejsce na dobre, znane badanie subiektywnej refrakcji oraz decyzję pacjenta. Uwzględniając nowe podejście do zagadnienia progresji krótkowzroczności (mówiące, że obwodowe rozogniskowanie może powodować postęp wady), należy rozważyć przepisanie młodym pacjentom najbardziej dokładnej (lub skalkulowanej) korekcji w celu zahamowania progresji krótkowzroczności. Młodzi pacjenci szybko adaptują się do zmian korekcji. Dzięki rozwojowi wiedzy i udoskonaleniom technicznym, w dzisiejszych czasach zdecydowanie szybciej i trafniej potrafimy określić optymalną korekcję u każdego pacjenta.

Jaka jest różnica pomiędzy „doskonałym widzeniem” a pełną korekcją wady refrakcji?

Edoardo Marani  ·  Modena, Włochy

W mojej opinii należy przede wszystkim określić, na czym polega różnica w znaczeniu obu terminów: „doskonałe widzenie” oraz „pełna korekcja wady refrakcji”. Nawet przy założeniu, że prawdopodobnie moglibyśmy osiągnąć „doskonałe widzenie” poprzez „doskonałe mechanizmy kompensacyjne” wady refrakcji (ale wiemy, że takie założenie jest błędne) nigdy nie uzyskamy wysokiej jakości widzenia i jakości życia. Oczywiście ostrość wzroku jest czynnikiem kluczowym. Zgodnie z niektórymi autorami (Christine Knauer i wsp., „The value of Vision” – Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology Incorporating Gernam Journal of Ophthalmology – 2007) wydaje się, że pacjenci z ostrością wzroku pomiędzy 0,7- 0,5 byliby gotowi oddać 19% swoich lat życia w zamian za prawidłową, pełną ostrość wzroku.

Jednak musimy również spojrzeć nieco dalej i zwrócić uwagę na znaczenie „pełnego widzenia” pamiętając, że podobnie jak w innych dziedzinach nauki, złotym standardem każdej terapii jest poprawa jakości życia. Dla każdego pacjenta (i tak też powinno być dla każdego specjalisty) jakość życia ściśle zależy od jakości widzenia. Jest to prawda uniwersalna dla każdego z nas, w każdym wieku, w każdym stanie zdrowia, choć obejmuje ogromną liczbę zmiennych.

Podejście zmierzające ku kompensacji wady refrakcji jest zasadniczym czynnikiem i od dawna wiadomo, że soczewki kontaktowe są prawdopodobnie najlepszą z dostępnych metod poprawy jakości widzenia. A zatem pytanie brzmi: „czy potrafimy pomóc naszym pacjentom poprawić jakość widzenia, a w konsekwencji jakość życia, za pomocą soczewek kontaktowych”? Uważam, że w przeciwieństwie do wcześniejszych lat, nowoczesne technologie (miękkie soczewki toryczne, soczewki wieloogniskowe, soczewki silikonowo-hydrożelowe soczewki jednodniowe) wyznaczają właściwy kierunek.

Jak przekazujemy naszym pacjentom koncepcję i potrzebę zastosowania pełnej korekcji wady wzroku?

Dr René Mély ·  Valmont, Francja

Największy problem stanowi głębokie przekonanie części pacjentów, że stosując pełną korekcję, czy to w postaci okularów czy też soczewek kontaktowych, uzależniają od nich swoje oczy i osłabiają je. Wiele reklam obecnych w internecie i magazynach próbuje nas przekonać, że możliwe jest pozbycie się ametropii za pomocą odpowiednich ćwiczeń, dlatego tak ważne jest aby te mity skutecznie rozwiać. Potrzeba stosowania pełnej korekcji jest szczególnie ważna u dzieci poniżej piątego roku życia. Nieskorygowana ametropia, a szczególnie astygmatyzm, jest częstą przyczyną refrakcyjnego niedowidzenia, które nieleczone lub leczone niewłaściwie może prowadzić do trwałych zaburzeń widzenia. Aby wyjaśnić koncepcję niedowidzenia, mówię rodzicom, że mózg dziecka „wyłącza” rozmazany, niewyraźny obraz pochodzący z nieskorygowanego oka, co w konsekwencji powoduje, że oko nigdy nie uczy się widzieć prawidłowo. Jawny zez zbieżny akomodacyjny można w większości przypadków skutecznie leczyć za pomocą pełnej korekcji towarzyszącej nadwzroczności. U dzieci powyżej 8 roku życia najczęstszą wadą jest krótkowzroczność. Zawsze wyjaśniam rodzicom, że w świetle obowiązującej i współczesnej wiedzy, niedokorygowanie tej wady prowadzi do jej progresji. Brak korekcji lub niedokorygowanie wady u dorosłych, w tym presbiopii, jest częstą przyczyną objawów astenopii mających ogromny wpływ na jakość życia.

Wielu pacjentów nie korzysta ze swojej korekcji podczas uprawiania sportów. W takich sytuacjach tłumaczę, że dobre widzenie w soczewkach kontaktowych może istotnie poprawić ich wyniki w sporcie.

Jak możemy osiągnąć pełną korekcję wad refrakcji u naszych pacjentów stosując okulary, soczewki kontaktowe lub wykonując zabiegi chirurgii refrakcyjnej?

Dr Koray Gumus  ·  Kayseri, Turcja

Nieskorygowana wada refrakcji, będąca najczęstszą przyczyną upośledzenia widzenia na świecie, ma ogromny wpływ na jakość życia i rozwój ekonomiczny państwa. A zatem, prawidłowa korekcja wad refrakcji ma ogromne znaczenie. Wyniki najnowszych badań potwierdzają znaczenie i konieczność stosowania pełnej korekcji wad wzroku w celu utrzymania jak najlepszych funkcji wzrokowych i jakości życia. Co więcej, dowiedziono, że niedokorygowanie wyraźnie nasila progresję krótkowzroczności. Na szczęście technologiczne innowacje umożliwiają i ułatwiają wybór najlepszej korekcji.

Dostępne opcje pełnej korekcji wad refrakcji znacząco różnią się między sobą w zależności od indywidualnych czynników takich jak osobiste preferencje, rodzaj pracy zawodowej czy wiek. Progresywne soczewki wieloogniskowe, które można określić jako najbardziej obiecującą ewolucyjnie technologię, są obecnie szeroko stosowane w okularach korekcyjnych.

Również nowe konstrukcje soczewek kontaktowych są obiecującą opcją uzyskania pełnej korekcji wady wzroku. Poza wysokim poziomem komfortu, soczewki kontaktowe oferują również lepszą jakość widzenia oraz doskonałe poczucie kontrastu. Soczewki kontaktowe nie tylko korygują sferyczne i cylindryczne wady refrakcji, ale również poprawiają jakość optyczną obrazu dzięki różnym technologicznym modyfikacjom. Wieloogniskowe miękkie soczewki kontaktowe można zastosować u pacjentów w średnim wieku oraz u osób starszych w celu osiągnięcia odpowiedniej korekcji na różne odległości. Prawdopodobnie w najbliższej przyszłości popularne staną się soczewki zindywidualizowane, produkowane po analizie czoła fali, pozwalające na korekcję aberracji wyższego rzędu. Procedury chirurgii refrakcyjnej wykorzystujące analizę czoła fali to niezwykle precyzyjne i zindywidualizowane zabiegi pozwalające na osiąganie wyników niemożliwych do uzyskania drogą tradycyjnej chirurgii refrakcyjnej, soczewkami kontaktowymi lub okularami.

Podsumowując, określając najlepsze i ukierunkowane na potrzeby naszego pacjenta opcje korekcji, możemy pozytywnie wpłynąć na jakość jego życia zależną od widzenia.

Jakie elementy składają się na sukces pełnej korekcji wady refrakcji za pomocą soczewek kontaktowych?

Dr Ashraf Al Sayed Gamal Eldin ·  Riyadh, Królestwo Arabii Saudyjskiej

Istnieje kilka czynników lub elementów o kluczowym znaczeniu dla pełnej korekcji wady refrakcji. Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie prawidłowego badania refrakcji bez porażania akomodacji i po jej porażeniu cykloplegikami. Badanie refrakcji powinno obejmować określenie wady sferycznej oraz cylindrycznej za pomocą cylindra skrzyżowanego Jacksona w celu dokładnego określenia osi i mocy astygmatyzmu.

Pełna korekcja nie powinna uwzględniać żadnych kompromisów optycznych, nawet w przypadku niewielkiego astygmatyzmu. Pełna korekcja wady wzroku oznacza widzenie na poziomie 1,0 w warunkach prawidłowego i niskiego kontrastu. W przypadku aplikacji soczewek kontaktowych należy ocenić przedsoczewkowy film łzowy, aby upewnić się, że widzenie będzie stabilne przez cały czas i nie ulegnie pogorszeniu z powodu słabej jakości łez.

Co więcej, dzięki jednodniowym soczewkom kontaktowym możliwe jest ograniczenie gromadzenia się osadów negatywnie wpływających na jakość widzenia. Nie należy również zapominać, że soczewki kontaktowe w przeciwieństwie do okularów zapewniają nie tylko dobre widzenie centralne ale również widzenie obwodowe dzięki zapewnianiu szerszego pola widzenia.