Sport odgrywa ważną rolę w naszym codziennym życiu. Fakt ten daje wyjątkową  możliwość zbudowania grona zadowolonych pacjentów oraz rozwoju naszej  praktyki. Jednak ilu specjalistów poświęca swój czas na omówienie specyficznych  wymagań wzrokowych związanych z uprawianiem sportu oraz prezentację wszystkich dostępnych opcji umożliwiających poprawienie osiągnięć sportowych? Ella Ewens omawia znaczenie widzenia w sporcie oraz prezentuje główne zagadnienia związane z aplikacją soczewek kontaktowych u sportowców.

Sport w Wielkiej Brytanii  

W lipcu 2014 piłka nożna stała się głównym punktem zainteresowania, 3,2 miliarda  ludzi na całym świecie zasiadło  przed swoimi telewizorami, aby oglądać  32 drużyny rozgrywające 63 mecze  podczas FIFA Football World Cup w 2014 roku w Brazylii.1 Piłka nożna jest  dyscypliną sportową uprawianą przez  250 milionów ludzi w ponad 200 krajach  i jest najpopularniejszym sportem  na całym świecie.2 W Wielkiej Brytanii  1,8 miliona ludzi gra w piłkę nożną, co  plasuje ten sport na szczycie sześciu  najpopularniejszych sportów razem  z kolarstwem, bieganiem, golfem, tenisem  oraz pływaniem.3   

Sport stanowi integralną część naszego  stylu życia oraz kultury. W Wielkiej  Brytanii, każdego tygodnia 15 milionów  ludzi angażuje się w jakąś aktywność  sportową, może to być jazda rowerem  do pracy, pływanie w miejscowym klubie  sportowym, bieganie w parku lub  gra w piłkę z przyjaciółmi. Magazyn  Sport England ocenia, że 41% mężczyzn oraz 31% kobiet uprawia jakąś  dyscyplinę sportową, co najmniej raz  w tygodniu.3

Sport dostarcza niezliczonych korzyści  zdrowotnych i społecznych zarówno dla indywidualnych osób jak i całych  społeczności, ma także ogromną wartość ekonomiczną. Fizyczne zaangażowanie  sportowe zapewnia szereg  korzyści zdrowotnych i może obniżyć  ryzyko rozwoju takich chorób jak choroby serca, udar mózgu, cukrzyca, choroby  nowotworowe, otyłość, zaburzenia  psychiczne oraz problemy układu mięśniowo- kostnego.3 Wart 11 miliardów £ rocznie, sport jest jednym z 15 głównych  sektorów przemysłu w Wielkiej  Brytanii, a jego wartość przekracza war   tość usług wydawniczych, reklamowych  i motoryzacyjnych. Ocenia się, że w tym  sektorze pracuje ponad 400000 osób.3

Sport ma ogromne oddziaływanie społeczne. Pomaga budować u dzieci wiarę w swoje możliwości, poczucie własnej  wartości oraz umiejętności społeczne.3

Jak pokazują wyniki badań, wzrost poczucia  własnej wartości ma wpływ na  zmniejszenie wskaźnika przestępczości  wśród młodych ludzi.3 Wśród dzieci  biorących udział w zajęciach sportowych  poprawia się również umiejętność  liczenia. Wyniki międzynarodowych badań  pokazują, że sport wzmacnia więzi  społeczne oraz identyfikację ze społecznością.3

Znaczenie widzenia w sporcie  

Sport ma oczywiście ogromne znaczenie  dla naszych pacjentów, jednak specjaliści nie zawsze rozmawiają o sporcie w kontekście specyficznych wymagań  wzrokowych podczas zbierania wywia du z pacjentem oraz podczas badania. Niektóre autorytety z dziedziny Sports Vision sugerują, że około 80% percepcyjnego  wkładu w sport ma związek  z widzeniem, a także, że „idealne  dostrojenie” układu wzrokowego ma „kluczowe” znaczenie dla osiągnięć  sportowych.4 Istnieje silna zależność  pomiędzy maksimum  możliwości sportowca i prawidłowo  funkcjonującym układem  wzrokowym. Uprawianie  sportów wiąże się z szeregiem  różnorodnych aspektów widzenia, np: widzeniem peryferyjnym, koordynacją oko-ręka,  identyfikacją obiektów będących w ruchu lub widzianych  w warunkach słabego kontrastu,  oceną prędkości i odległości,  percepcją głębi oraz  szybką reakcją na przedmioty  będące w ruchu. Zarówno zawodowi  sportowcy jak i osoby  uprawiające sport amatorsko,  mogą w istotnym stopniu  odnieść korzyść z badania i oceny procesu widzenia oraz  rozmowy na temat możliwości dbania o wzrok i jego ewentualnej korekcji  w zależności od dyscypliny.

Wprowadzenie do zagadnienia  widzenia w sporcie (Sports Vision)  

Widzenie w sporcie (Sports Vision)  jest definiowane, jako dziedzina wiedzy  zajmująca się wszystkimi zdolnościami  wzrokowymi niezbędnymi do  uprawiania zarówno wyczynowego,  jaki rekreacyjnego sportu oraz rozwojem  strategii wzrokowych poprawiających  osiągnięcia sportowe, spójność,  dokładność oraz wytrzymałość układu  wzrokowego.5 W ogólnej praktyce  specjalistycznej naszym celem jest zapewnienie pacjentom optymalnej  ostrości wzroku, często nawet lepszej  niż 6/6. Ostrość wzroku jednak nie stanowi  pełnej i dokładnej oceny całego  układu wzrokowego, w którym należy  wziąć pod uwagę wiele innych czynników składających się, na ogólną jakość  widzenia i jego wydajność. Na badanie wzroku u sportowców składa się pełne  rutynowe badanie wzroku rozbudowane o część specjalistyczną uwzględniającą  potrzeby pacjenta i uprawianą przez  niego dyscyplinę sportu.6 Część specjalistyczna,  zatem obejmować może  badanie: dominacji oka, ruchów śledzących,  koordynacji oko-ręka, stereopsji,  percepcji głębi, ostrości Verniera, preferencji barw, wrażliwości na światło,  wrażliwości na kontrast oraz czasu  reakcji wzrokowej.6 Niektóre przykłady  specjalistycznych testów wzrokowych  oraz narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia  badania widzenia w sporcie  przedstawiono poniżej.

Czasomierz – Bassin Anticipation Timer  

Przyrząd ten bada wzrokową trafność  przewidywania (visual coincidence anticipation) – zdolność do przewidzenia  pojawienia się przedmiotu, który porusza  się w określonym kierunku, ma  związek z koordynacją oko-ręka i przewidywaniem.  Przyrząd tworzy rząd lampek  emitujących światło ledowe, które  zapalają się jedna po drugiej naśladując  ruch obiektu poruszającego się z prędkością  1-500 mph (mil na godzinę).7  Sportowiec patrzy na światełka i wciska  przycisk, gdy dotrą one do celu (Rys. 1).  Prędkość zapalania się lampek można  regulować w zależności od uprawianej  przez sportowca dyscypliny. Zdolność  do przewidywania nie zależy od ostrości  wzroku, ale ma za to związek z kierunkiem  ruchu. Doskonałe umiejętności  przewidywania w przypadku sportowców  uprawiających dyscypliny takie jak  tenis najprawdopodobniej mają związek  z dynamiczną ostrością wzroku  oraz doświadczeniem.7

Sportowy Trenażer Wzrokowy  (Sports Vision Trainer – SVT)  

Sportowy Trenażer Wzrokowy (SVT)  to sterowana komputerowo tablica,  na której 32 lub 80 okrągłe, dezaktywowane  dotykiem światełka można   zaprogramować w taki sposób, aby  stymulacja korespondowała z wymaganiami  wzrokowymi danej dyscypliny jak  i związanymi z nią ruchami ciała.7,8 Jak  pokazano na Rys. 2, sportowiec reaguje  na światełka w chwili ich zapalenia.  Urządzenie to pracuje w trzech różnych  trybach – proaktywnym, reaktywnym oraz przypadkowym. Wyniki można  zapamiętać oraz porównać z uzyskanymi  na kolejnych sesjach. SVT pozwala  na ocenę koordynacji oko- ręka, czasu  reakcji na obraz pojawiający się obwodowo,  koordynacji oko-stopa oraz czasu  przewidywania i reakcji. Z czasem,  dzięki treningom prowadzonym w pełnym  skupieniu, wyniki SVT mogą ulec  poprawie.7

Test Fiksacji Dynamicznej  (Dynamic Fixation Test – DFT)

Test fiksacji dynamicznej (DFT) skutecznie  mierzy prędkość działania  mięśni zewnątrzgałkowych podczas  wykonywania ruchów wergencyjnomotorycznych.  Badanie przeprowadzane  jest przy użyciu dwóch tablic. Tablica  do dali umieszczona jest w odległości  1 metra, podczas gdy druga tablica  do bliży trzymana jest przez badanego  w odległości około 20 cm. Badany  odczytuje znaki umieszczone na karcie  do dali przez otwór znajdujący się  na środku trzymanej przez niego karty  do bliży i robi to bez poruszania głową  lub kartą. Osoba badana proszona jest  o odczytanie znaków na przemian z tablic  do bliży i dali. Mierzony jest czas  potrzebny do trzykrotnego odczytania  znaków po okręgu.9 Test fiksacji dynamicznej  jest szczególnie przydatny do  badania sportowców uprawiających  sporty z piłką w ruchu. Z czasem, wyniki  uzyskane w teście DFT mogą ulec  poprawie.

Soczewki kontaktowe w sporcie  

Oprócz wprowadzenia specjalistycznych  procedur istnieją także inne sposoby  aby pomóc sportowcom oraz  entuzjastom sportowym poprawić ich  wyniki. Dopasowanie soczewek kontaktowych  jest prostym tego przykładem.  Sportowcy deklarują, że soczewki  kontaktowe mogą zapewnić wyraźne, komfortowe widzenie podczas aktywności  sportowych, oraz mają istotny wpływ na osiągane wyniki.10 Jak widać  w Tabeli 1, soczewki kontaktowe zapewniają  wiele korzyści osobom uprawiającym  sport.   

Soczewki kontaktowe nie parują, nie  gromadzą się na nich krople deszczu  ani kurz, widzenie pozostaje zatem wyraźne  w wielu różnych warunkach środowiskowych.  Soczewki kontaktowe  nie mogą ześlizgnąć się z oka, wypaść  lub zaplątać we włosy lub ubranie jak  również nie przeszkadzają w nałożeniu  kasku. Soczewki kontaktowe mogą wpłynąć na poprawę obuoczności,  poruszając się wraz z okiem soczewka  minimalizuje efekt pryzmatyczny.11  Powiększenie okularowe ulega redukcji  i dlatego soczewki kontaktowe są preferowaną  formą korekcji anizometropii.  Z tego samego powodu dochodzi  również do poprawy stereopsji.11 Jak  pokazały badania, u dzieci, którym dopasowano  soczewki kontaktowe dochodzi  do poprawy pewności siebie,  samooceny oraz zaangażowania sportowego. 12   

Niektóre soczewki kontaktowe posiadają  filtr blokujący przenikanie promieniowania  ultrafioletowego (UV), co  pomaga chronić oczy przed szkodliwym  promieniowaniem. Korzystanie  z takich soczewek łącznie z okularami  przeciwsłonecznymi zasłaniającymi  skronie wraz z kapeluszem z szerokim  rondem, zapewnia optymalną ochronę  przed promieniowaniem UV. Promienie  światła padające obwodowo i ulegające  wewnętrznemu odbiciu przez rogówkę  (Rys. 4), ogniskują się na nosowej części  spojówki oraz soczewki własnej biorąc  tym samym udział w patogenezie  skrzydlika i zaćmy korowej.13 Soczewki  kontaktowe z filtrem UV zapewniają  ochronę oczu, której nie ma podczas  korzystania z okularów przeciwsłonecznych  niezasłaniających skroni.14

Podstawowe rozważania na temat  aplikacji soczewek kontaktowych  podczas uprawiania sportów  

Dzisiaj, miękkie soczewki są najpopularniejszą  opcją korekcji soczewkami  kontaktowymi. Aplikacja sztywnych soczewek  gazoprzepuszczalnych (RGP)  stanowi mniej niż 5% wszystkich dopasowań  na rynku brytyjskim.15 Podobnie  jak w przypadku wszystkich innych pa   cjentów, przed dopasowaniem soczewek  kontaktowych sportowcom należy  rozważyć wszystkie dostępne opcje  i wybrać najlepszą soczewkę spełniającą  ich określone potrzeby wzrokowe  oraz styl życia.

Widzenie  

Sportowcy oczekują optymalnej ostrości  wzroku zarówno statycznej jak i dynamicznej.  Wpływ na widzenie w soczewkach  kontaktowych może mieć  wiele czynników. Zwilżalność jest jednym  z nich16 dlatego, tak ważne jest  utrzymanie stabilnego przedsoczewkowego  filmu łzowego pomiędzy mrugnięciami.  Soczewki z wbudowanymi  czynnikami nawilżającymi mogą zapewnić  większą stabilność filmu łzowego,  a tym samym wyraźniejszy obraz  siatkówkowy.17 Osady gromadzące się  na powierzchni soczewki mogą również  zaburzyć jej zwilżalność18, dlatego warto  zwrócić uwagę na schemat wymiany  soczewek. Jednodniowe soczewki  kontaktowe są preferowaną opcją wyboru  podczas uprawiania sportów, ponieważ  żaden z dostępnych systemów  pielęgnacyjnych nie usuwa całkowicie  osadów białkowych i lipidowych. Jeśli  jednak konieczne jest zastosowanie soczewek  innych niż jednodniowe wskazane  będą soczewki jak najczęstszej  wymiany.   

Pełna i dokładna korekcja jest punktem  wyjścia do określenia sferycznej i torycznej  składowej korekcji soczewkami  kontaktowymi. Nawet niewielki astygmatyzm  powinien zostać skorygowany,  aby zapewnić optymalną ostrości  wzroku u sportowca. Ma to szczególne  znaczenie w warunkach niskiego kontrastu. 19 Ocena stabilności rotacyjnej soczewek  torycznych przy skrajnych ruchach  oczu i we wszystkich kierunkach patrzenia  ma szczególne znaczenie dla zapewnienia  stabilnego i optymalnego widzenia  w naturalnych warunkach. Nasilone  podczas uprawiania sportu ruchy głowy  i ruchy oczu wymagają takiej konstrukcji  torycznej, która pozostanie stabilna, zapewniając  niezmiennie wyraźne widzenie.  Pokazano, że Konstrukcja Projektu  Przyspieszonej Stabilizacji (ASD) jest  bardziej stabilna rotacyjnie od konstrukcji  wykorzystującej balast pryzmatyczny  podczas gwałtownych ruchów oczu we  wszystkich kierunkach patrzenia oraz ruchów  głowy. Konstrukcja ASD jest mniej  podatna na działanie siły grawitacji niż  konstrukcja wykorzystująca balast pryzmatyczny. 20,21,22 Jak pokazały badania,  soczewki o konstrukcji ASD zapewniają  widzenie tak dobre jak okulary.23

Wyniki przeprowadzonego niedawno  badania pokazały, że wiele konstrukcji  torycznych z balastem pryzmatycznym  lub peri-balastem generuje do 1,0  dioptrii pryzmatycznej bazą do dołu  w strefie optycznej.24 Wertykalny pryzmat  o mocy 0,5 Δ może prowadzić  do zaburzeń w widzeniu obuocznym25  i zaburzać widzenie przestrzenne, które  ma szczególne znaczenie u sportowców  uprawiających dyscypliny sportowe  z wykorzystaniem piłki. Prawie  połowa wszystkich pacjentów z astygmatyzmem ≥ 0,75 D ma astygmatyzm w  jednym oku26 i może wymagać dopasowania  soczewki torycznej tylko w jednym  oku. Sportowcy z miękką soczewką  toryczną w jednym oku, wywołującą  wertykalny efekt pryzmatyczny w strefie  optycznej, mogą doświadczać nasilonych  zaburzeń funkcji widzenia obuocznego. 27 Nie zostały przeprowadzone  badania kliniczne opisujące zaburzenia  obuoczności wśród osób noszących toryczne  soczewki kontaktowe na jednym  oku. Jednak specjaliści powinni być  świadomi istnienia takiego potencjalnego  wpływu podczas dokonywania wyboru  konstrukcji soczewki torycznej.  

Komfort  

Niektóre sporty uprawiane są w suchych  i trudnych warunkach takich jak  zakurzone zbocza gór podczas jazdy    rowerem czy klimatyzowane sale gimnastyczne  do gry w squasha. Odczuwany  w soczewkach kontaktowych brak pełnego  komfortu może bardzo przeszkadzać  i negatywnie wpływać na osiągane  wyniki. Ostatnie badania pokazały,  że właściwości powierzchni takie jak  współczynnik tarcia są niezwykle ważne  w kontekście odczuwanego przez  użytkowników soczewek komfortu. 28  Wybór soczewki o niskim współczynniku  tarcia (wysokiej smarowności) oraz  wysokiej zwilżalności powierzchni poprawia  komfort odczuwany przez użytkowników  soczewek. 28 Moduł Younga  oraz konstrukcja krawędzi soczewki to  kolejne czynniki mające istotny wpływ  na komfort. 28 Zgromadzone na powierzchni  soczewki osady mogą wpływać  na jej zwilżalność, a zatem zaleca  się wybór soczewek o krótkiej częstotliwości  wymiany. 18   

Dopasowanie soczewki  

Znaczenie prawidłowego dopasowania  soczewki jest czasami pomijane  podczas doboru miękkich soczewek  kontaktowych. Dopasowanie soczewki  może mieć wpływ na zdrowie oczu,  komfort oraz/lub widzenie. Na przykład,  soczewka niepokrywająca w całości  powierzchni rogówki może powodować  występowanie barwienia  rąbkowego oraz podrażnienia oka.  Światło może ulec rozproszeniu przez  nadmiernie poruszająca się soczewkę  lub w związku z wielkością strefy  optycznej soczewki kontaktowej.19 Ma  to szczególne znaczenie dla sportowców  grających na oświetlonych boiskach  np. dla hokeistów.

Zdrowie  

Aby ograniczyć wpływ soczewki na fizjologię  oka i spełnić indywidualne wymagania  pacjenta, specjaliści powinni  brać pod uwagę optymalny schemat  wymiany soczewek, charakterystykę dopasowania  oraz tlenoprzepuszczalność,  skuteczny system pielęgnacyjny lub soczewki  jednodniowe, a także właściwości  powierzchni takie jak współczynnik  tarcia oraz gromadzenie się osadów.   

W przypadku pacjentów uprawiających  sporty na dużych wysokościach, gdzie  panują warunki relatywnie niskiego  stężenia tlenu, polecany jest wybór soczewek  silikonowo-hydrożelowych, aby  zapewnić oku odpowiedni dostęp tlenu  i zapobiec rozwojowi niedotlenienia.29  Uwaga ta dotyczy nie tylko alpinistów,  ale również biegaczy długodystansowych  prowadzących treningi na dużych  wysokościach.  

Większość nowoczesnych soczewek  hydrożelowych również zapewnia odpowiednią  ilość tlenu podczas ich użytkowania  w trybie dziennym.30 W przeprowadzonym  niedawno, trwającym  12 miesięcy badaniu, poddano analizie  dużą grupę pacjentów pod kątem  bezpieczeństwa użytkowania jednodniowych  soczewek hydrożelowych  (etafilcon A). W grupie 471 pacjent zaobserwowano  jedynie 3 przypadki powikłań  (wskaźnik 0,6% / rok) bez obecności  nacieków rogówkowych.31 Tak  niski wskaźnik powikłań zapewnia specjaliście  poczucie pewności siebie podczas  aplikacji hydrożelowych soczewek  jednodniowych.

Wygoda

Soczewki jednodniowe są wygodnym  rozwiązaniem dla sportowców, szczególnie,  gdy korzystają oni z soczewek  kontaktowych tylko okresowo, ponieważ  eliminują konieczność stosowania  płynów oraz zabiegów pielęgnacyjnych.  Łatwiejsze w użyciu, soczewki  jednodniowe zwiększają stopień stosowania  się do zaleceń specjalistów i redukują  ryzyko rozwoju powikłań takich  jak stany zapalne czy infekcyjne zapalenie  rogówki. 32

Specjaliści powinni ostrzec pacjentów  o potencjalnym ryzyku wystąpienia  powikłań, jakie niesie ze sobą  stosowanie soczewek kontaktowych  do sportów wodnych takich jak pływanie.  Ekspozycja soczewek kontaktowych  na działanie wody podczas  pływania, pod prysznicem lub w jacuzzi  może zwiększać ryzyko rozwoju  infekcji takich jak zapalenie rogówki  w przebiegu infekcji Acanthamoeba.33  Generalną zasadą jest niepolecanie  pacjentom korzystania z soczewek  kontaktowych podczas pływania, chociaż  niektórzy specjaliści zalecają korzystanie  z soczewek jednodniowych  łącznie z ciasno dopasowanymi okularami pływackimi. Po takim treningu  soczewki powinny zostać zdjęte i wyrzucone.  W jednym z badań wykazano,  że korzystanie z okularów pływackich  oferuje pewien stopień ochrony przed  zakażeniem.34

Aspekty widzenia w czterech  dyscyplinach sportowych  

Przeprowadzając badanie w kierunku  Sports Vision należy określić, które  umiejętności wzrokowe są szczególnie  ważne dla danej dyscypliny. Należy  brać pod uwagę lokalizację i prędkość  ruchu przedmiotów wykorzystywanych  w danym sporcie, jak również elementy  otoczenia takie jak kontrast, olśnienie  i źródła światła.   

Piłka nożna   

Szerokie pole widzenia i czas reakcji  w peryferiach umożliwia piłkarzom  jednoczesne zlokalizowanie pozostałych  zawodników i piłki. Piłkarze muszą  być również zdolni do oceny odległości  i prędkości ruchu piłki. Koordynacja  oko – noga odgrywa bardzo ważną  rolę w tym sporcie. Regularnie przeprowadzane  kontrole obejmują za- tem dokładną ocenę pola widzenia.  Bardziej specjalistyczne testy związane  z grą w piłkę nożną obejmują badanie  z użyciem takich przyrządów jak  Zmodyfikowany Fiksator Sakkadowy  i trenażer widzenia obwodowego.7  Soczewki kontaktowe dają pełne pole  widzenia, lecz dzieje się tak tylko  wtedy, gdy zapewniają jednocześnie  doskonałą ostrość wzroku, a astygmatyzm  jest w pełni skorygowany za  pomocą stabilnych rotacyjnie soczewek  torycznych.    

Tenis   

Podczas gry w tenisa, gracze odbijają  ponad siatką pustą w środku kauczukową  piłkę, której prędkość dochodzi do  160 mph (mil na godzinę).37 Tenisista,  zatem potrzebuje doskonałej dynamicznej  ostrości wzroku, aby zobaczyć piłkę  i odpowiednio zareagować. Szerokie  pole widzenia i czas reakcji w peryferiach  oraz koordynacja oko-ręka są  również bardzo ważne. Ocena widzenia  u tenisisty powinna obejmować konfrontacyjne  pole widzenia oraz pełne badanie  pola widzenia. Do przeprowadzenia  bardziej specjalistycznych testów służą  trenażer widzenia obwodowego oraz  Fiksator Sakkadowy Wayne’a.36 Mecze  tenisowe często rozgrywane są na świeżym  powietrzu, dlatego rozważając  wybór soczewek kontaktowych należy  wziąć pod uwagę soczewki z filtrem UV  oraz stabilną korekcję astygmatyzmu  dla osiągnięcia pełnej ostrości wzroku. Najodpowiedniejsze dla tego sportu są  okulary przeciwsłoneczne osłaniające  skronie, z barwieniem i powłokami redukującymi  odblaski oraz optymalizującymi kontrast tak, aby gracze mogli  z łatwością zauważyć szybko poruszającą  się piłkę.   

Łucznictwo

Łucznicy potrzebują doskonałej ostrości  wzroku, aby namierzyć cel oraz  doskonałej rozdzielczości Verniera dla  prawidłowego wyrównania. Łucznictwo  jest jednym z niewielu sportów, w którym  widzenie obuoczne nie jest kluczowe,  ponieważ obiekt często obserwowany  jest jednoocznie. Długie okresy  koncentracji pomiędzy strzałami wiążą  się ze spadkiem częstotliwości mrugania.  Wybierając soczewki kontaktowe  należy wziąć pod uwagę ich zwilżalność,  aby zapewnić łucznikowi doskonałą  ostrość wzroku pomiędzy mrugnięciami.    

Żeglarstwo

W żeglarstwie ślady wiatru na powierzchni  wody są ważną informacją   o kierunku i prędkości łodzi. Nawet odczuwalność  podmuchu wiatru na twarzy  może posłużyć do podjęcia strategicznej  decyzji podczas regat. Żeglarze  dokonują dokładnej oceny względnej  prędkości i odległości, a ich oczy wielokrotnie  zmieniają kierunek patrzenia  i wykonują liczne ruchy wergencyjne.  Rutynowe badanie żeglarzy powinno  obejmować badanie wrażliwości  na kontrast, sprawności wergencji  i sprawności akomodacji oraz badanie  funkcji peryferyjnych.38 Specjalistyczne  badania mogą obejmować badanie  preferencji widzenia barw oraz wrażliwość  na światło. Soczewki kontaktowe  powinny cechować się najwyższą klasą  filtra UV, aby chronić oczy przed promieniowaniem  padającym i odbitym  (do 30% ulega odbiciu od wody)39 oferując  jednocześnie optymalne widzenie  oraz komfort w trudnych, często  wietrznych warunkach. Okulary przeciwsłoneczne  z soczewkami polaryzacyjnymi  powinny zmniejszać do minimum  odbicia, a ich kształt powinien  zaokrąglony, aby chronić oczy również  z boku. Korzystne są również powłoki  hydrofobowe na powierzchni soczewek  okularowych.   

Widzenie w sporcie (Sports Vision)  – co dalej?  

Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie  do zagadnienia oceny widzenia w sporcie (sports vision) oraz sprzętu  koniecznego do przeprowadzenia badań;  prezentuje podstawowe rozważania  na temat dopasowania soczewek  kontaktowych u sportowców oraz rozważania  na temat widzenia w czterech  popularnych dyscyplinach sportowych.  W Tabeli 2 zebrano niektóre wskazówki  dotyczące przeprowadzania takiego  badania w codziennej w praktyce. Nie  każdy musi być ekspertem w dziedzinie  widzenia w sporcie (sports vision),  aby w pewnym stopniu zaangażować  się w ten temat. Jako specjaliści  możemy poprawić, jakość widzenia  u naszych pacjentów uwzględniając ich tryb życia w rutynowym badaniu  wzroku.   

Wielu spośród naszych pacjentów uprawia  sport, doznają wielu korzyści już  wtedy, gdy tylko polecimy im rozwiązanie,  jakim są soczewki kontaktowe.  Przeprowadzając dokładny wywiad,  zadając wnikliwe pytania na temat  wymagań wzrokowych i otoczenia naszych  pacjentów, możemy zrozumieć  a następnie doradzić jak zmaksymalizować,  jakość widzenia podczas uprawiania  wybranej dyscypliny sportowej.  Omówienie dostępnych metod korekcji,  sposobów ochrony oczu i ochrony  przed słońcem podczas wykonywania   wszystkich aktywności, może zwiększyć  zadowolenie pacjentów, zbudować  ich lojalność jak również wspomóc  rozwój Twojej praktyki.

Piśmiennictwo

1. Sourced June 2014, FIFA WORlD CUPTM website fa.com/worldcup/
2. Sourced June 2014, Wikipedia Football – en.wikipedia.org/wiki/Football 3. Sourced June 2014, Sport England website- sportengland.org/
 4. Sourced June 2014, Ariel, Brian, pponline. co.uk/encyc/0143.htm “Sports Vision” Peak Performance Sports Science Publishing-
 5. Potgieter K and JT Ferreria, The e ects
of visual skills on Rhythmic Gymnastics, The South African Optometrist 2009
 6. Gri ths, G. Performance, Vision & Sport. A Practical Guide, Optician 28.03.2008
 7. Graham B. Erickson, Sports Vision:
Vision Care for the Enhancement of Sports Performance, 1e, September 2007
 8. Sports Vision Trainer Website – sportsvision.com.au/svt/
 9. Gri ths, G, Eye speed, motility and dynamic potential, Optometry Today, June 14, 2002
 10. Schnider CM, Co ey BM and Reuchow AW. Comparison of sports-oriented visual performance with spectacles versus contact lenses. Presented at B & l European Research Symposium, November 1991
 11. Evans BJ, Orthoptic indications for contact lens wear Cont lens Anterior
Eye. 2006 Sep;29(4):175-81
 12. Walline JJ et al; The adolescent and
child health initiative to encourage vision empowerment (ACHIEVE) study design and baseline data. Optom Vis Sci Feb 2009
 13. Kwok lS, Daszynski DC, Kuznetsov
VA, Pham T, Ho A, Coroneo MT. Peripheral light-focussing as a potential mechanism for phakic dysphotopsia and lens phototoxicity. Opthalmic Physiol Opt 2004;24(2):119-29. 14. Kwok l, Kuznetsov V, Ho A & Coroneo M. Prevention of the adverse photic e ects of peripheral light focussing using UV-blocking contact lenses. Invest Ophthal Vis Sci 2003; 44(4): 1501-07
 15. Morgan P et al Eurolens tting data 2013 (RGP lens market 5% of total contact lenses 16. Jones l.; Hydrogel contact lens materials: Dead and buried or about to rise again? Contact lens Update October 2013
 17. Koh et al A novel method for assessing impact of surface wetting and optical quality of contact lenses. Eye and Contact lens; 34(2): 100-105, 2008 18. Ewards K, E ect of Di erent Soft Contact lens Materials on the Tear Film, October 2002 siliconehydrogels.org/featured_review/ featured_review_oct_02.asp 19. Shah A & Charlesworth P, Prescribing contact lenses for everyday sports in practice – helping active patients maximise their full 20. Chamberlain P et al. Fluctuation In Visual Acuity During Soft Toric Contact lens Wear. Optom Vis Sci 2011; 88: 534-538.
 21. McIlraith R, Young G, Hunt C. Toric lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. ClAE 2010; 33 (1): 23-26.
 22. Zikos GA, Kang SS, Ciu reda KJ, Selenow A, Ali S, Spencer lW, et al. Rotational stability of toric soft contact lenses during natural viewing conditions. Optom Vis Sci. 2007;84(November (11)):1039–1045 5
 23. Sulley A, Young G, lorenz K & Hunt
C. Clinical evaluation of tting toric soft contact lenses to current non-users. Ophthalmic Physiol Opt 2013, 33, 94–103. 24. Olivares G, Osborn lorenz K, Sulley
A, Hawke R. Are toric soft contact lenses prism free in the optic zone? BClA Poster Presentation, June 2014
 25. du Toit R, Ramke J, Brian G. Tolerance to prism induced by ready-made spectacles: setting and using a standard. Optom Vis Sci. 2007 Nov;84(11):1053-9
 26. Young G, Sulley A and Hunt C. Prevalence of astigmatism in relation to soft contact lens usage. Eye & Contact lens, 2011; 37:20-25.
 27. Jackson DN and Bedell HE. Vertical Heterophoria and Susceptibility to Visually- Induced Motion Sickness. Strabismus 2012. 20(1) 17-23 28. Nichols J et al. The TFOS International Workshop on Contact lens Discomfort: IOVS October 2013. Invest Ophthalmol Vis Sci, 2013 29. Dumbleton K et al, The TFOS International Workshop on Contact lens Discomfort: Report of the Subcommittee
on Epidemiology, Invest Ophthalmol Vis Sci, October 18, 2013, Vol 54, no 11.
 30. Moezzi A et al, Open-eye corneal swelling with eta lcon A with PVP daily disposable limbal ring and clear hydrogel contact lenses compared to no lens wear, Poster at BClA Clinical Conference 2014
 31. Chalmers, Rl, Hickson-Curran, S, Keay, l, Gleason, B, Safety of Hydrogel and Silicone Hydrogel Daily Disposables in a large Post- Market Surveillance Registry ARVO 2014 e-abstract # 1914962
 32. Veys, J & French K, Health Bene ts of Daily Disposables Contact lenses Optician May 5, 2006 No. 6049 Vol 231
33. Thebpatiphat N, et al Acanthamoeba keratitis: a parasite on the rise. Cornea. 2007 Jul;26(6):701-6
 34. Wu YT, Tran J, Truong M, Harmis N, Zhu H, Stapleton F. Do swimming goggles limit microbial contamination of contact lenses? Optom Vis Sci. 2011 Apr;88(4):456-60.
 35. McCormick, Emily. Giving Yourself
a Sporting Chance. Optometry Today. 54:10; 23 May 2014
 36. Sourced June 2014, wayneengineering. com/SaccadicFixator Wayne Engineering Website
 37. Sourced June 2014 Various, en.wikipedia. org/wiki/Fastest_recorded_tennis_serves Fasted recorded Tennis Serve 38. Gri ths G, Visual Performance in Yachting – SVA testing for the Olympics, Optometry Today, June 2004
 39. Sliney, David H. Intraocular and Crystalline lens Protection From Ultraviolet Damage. Eye & Contact lens July 2011;37: 250–258.